Poziomka in Cornwall 2019 / Poziomka w Kornwalii 2019

“Teaism is a cult founded on the adoration of the beautiful among the sordid facts of everyday existence. It inculcates purity and harmony, the mystery of mutual charity, the romanticism of the social order. It is essentially a worship of the Imperfect, as it is a tender attempt to accomplish something possible in this impossible thing we know as life.”

― Kakuzo Okakura, The Book of Tea

Herbatyzm jest kultem piękna, które daje się odnaleźć w codziennej, szarej egzystencji. Wdraża nam poczucie czystości i harmonii, tajemnicę wzajemnej życzliwości i romantyzmu ładu społecznego. W istocie swej jest uwielbieniem Niedoskonałości, nieśmiałą próbą osiągnięcia czegoś znośnego w naszym nieznośnym życiu.(…)
Kakuzo OkakuraKsięga herbaty

“Our mind is the canvas on which the artists lay their colour; their pigments are our emotions; their chiaroscuro the light of joy, the shadow of sadness. The masterpiece is of ourselves, as we are of the masterpiece.”

― Kakuzō Okakura, The Book of Tea

 

Nasze dusze są płótnem, na które artysta kładzie farby; ich odcienie są naszymi uczuciami, ich światłocień – światłem radości i cieniem smutku.
Kakuzo OkakuraKsięga herbaty

“Let us dream of evanescence, and linger in the beautiful foolishness of things.”

― Kakuzō Okakura, The Book of Tea

 Śnijmy o przemijaniu i rozkoszujmy się piękną błahością rzeczy. – Kakuzo Okakura, Księga Herbaty

 Love. Tea. Here and Now. 

Our honeymoon in Cornwall – a beautiful experience: tea, forests, bays, the sea, love, us here and now.

Nasz miesiąc poślubny w Kornwalii – przepiękne doświadczenie: herbata, lasy, zatoki, morze, miłość, my tu i teraz.